Odpowiedź ZDM na audyt północnej części szlaku 6C

Źle zlokalizowany przejazd dla rowerzystów przez ul. Wybrzeże Armii Krajowej

Otrzymaliśmy wczoraj odpowiedź na nasz audyt z przed miesiąca dotyczący istniejącej infrastruktury rowerowej w ramach szlaku rowerowego 6C na odcinku plac Mickiewicza – granica miasta z Szałszą. Odpowiedzi na większość punktów są pozytywne, niestety w przypadku kluczowych punktów dotyczących skrzyżowania DTŚ/Orlickiego/Śliwki odpowiedzi są negatywne.

Nasze wnioski i odpowiedzi ZDM

 1. GRR: Na skwerze Bottrop przy drodze dla rowerów niefortunnie postawiono kosz na psie odchody. Wnioskujemy o przestawienie kosza w bezpieczne miejsce, tak aby stał przy chodniku, a nie przy DDR.
  ZDM: Kosze na psie odchody zostały przestawione przez zarządcę skweru Bottrop czyli Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
 2. GRR: Na skwerze Bottrop drzewa mają gałęzie, które mocno zarastają skrajnię drogi dla rowerów.
  ZDM:  Korony drzew zostaną przycięte w terminie do dnia 30 września 2017 r. przez zarządcę skweru Bottrop.
 3. GRR: Przejazd dla rowerów (znak P-11) przez ulicę Młyńską jest „przecięty” przez podwójną ciągłą (znak P-4). Wnioskujemy o usunięcie niezgodności.
  ZDM: Linia P-4 przecinająca przejazd dla rowerzystów w ciągu ul. Młyńskiej zostanie zlikwidowana.
 4. GRR: Przejazd dla rowerów przez ul. Jasnogórską prowadzi na kaskadę krawężników. Wnioskujemy o korektę przejazdu dla rowerów.
  ZDM: Krawężniki na skrzyżowaniu drogi rowerowej z ul. Jasnogórską zostaną zniwelowane w najbliższym możliwym terminie wg. kolejności wpływających do tut. Jednostki zgłoszeń,
 5. GRR: Znak C13a i C13/C16 przy wschodnim końcu ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy Orlickiego są w różnych miejscach. Wnioskujemy o ustawienie ich na jednym słupku.
  ZDM: Ciąg rowerowy po południowej stronie ul. Orlickiego kończy się zaraz za przejazdem rowerowym w związku z czym znak C-13a musi znajdować się w miejscu istniejącym. Natomiast oznaczenie C13/C16 musi znajdować się w takim miejscu aby rowerzysta i pieszych, którzy korzystają z przejścia lub przejazdu mogli zorientować, w którą stronę jest ciąg pieszo-rowerowy zatem nie przewiduje jego zmiany.
 6. GRR: Przy północnym końcu ulicy Orlickiego mamy ciąg pieszo rowerowy o szerokości ponad 5 m bez podziału na część pieszą i rowerową (jak ma to miejsce na odcinku od placu Piłsudskiego do ul. Wyspiańskiego). Wnioskujemy o wprowadzenie podziału poprzez wymalowanie znaków P-26 „rower”, P-23 „piesi” i P-2 „linia pojedyncza ciągła” oraz przesunięcie znaku C-13/C-16 w okolice mostu na Kłodnicy, gdzie jest już za wąsko na wprowadzenie podziału.
  ZDM: W celu rozdzielenia drogi dla pieszych i rowerzystów konieczne jest zastosowanie rozdziału konstrukcyjnego, powyższe wymagałoby przebudowy omawianego odcinka drogi. W zamierzeniach tut. jednostki nie ma takiej przebudowy, wobec powyższego nie można wprowadzić rozdziału na drogę dla pieszych obok drogi dla rowerzystów. Ponadto informujemy, że nie przewiduje się wprowadzania rozwiązań z rozdziałem drogi rowerowej i drogi dla pieszych za pomocą oznakowania poziomego.
 7. GRR: Przejazdy dla rowerzystów przez ulice Wybrzeże Armii Krajowej, południowy wjazd na DTŚ i południowy zjazd z DTŚ są znacznie odsunięte od osi ciągu pieszo-rowerowego, co zmusza rowerzystę do niepotrzebnych 12 skrętów o 90 stopni. Wykonywanie ostrych skrętów pomiędzy barierkami, słupami oświetleniowymi, słupami sygnalizacji oraz ścianą wiaduktu drastycznie zwiększa ryzyko upadku, kolizji z innym rowerzystą i kolizji z pieszym. Lokalizowanie przejazdów dla rowerzystów w ten sposób jest również niezgodne z gliwickimi standardami rowerowymi (Rys. nr 45 określa taką geometrię przejazdu jako „Nieprawidłową i niedopuszczalną”). Wnioskujemy o takie zmiany lokalizacji przejazdów, aby rowerzysta mógł jechać na wprost.
  ZDM: Projekt budowlany DTŚ powstał przed przyjęciem przez Miasto Gliwice standardów dla infrastruktury rowerowej. W związku z czym Jednostka Projektowa nie mogła zastosować ww. standardów w dokumentacji projektowej. Nie mniej jednak projekt DTŚ był poddany, przez inwestora zastępczego, czyli DTŚ S.A. do społecznej konsultacji. Był to czas na wniesienie wszelkich uwag do projektu.
 8. GRR: Zielone światło na przejazdach dla rowerzystów przez ulice Wybrzeże Armii Krajowej, południowy wjazd na DTŚ i południowy zjazd z DTŚ świeci się bardzo krótko i trzeba na nie bardzo długo czekać. Sygnalizacje te dodatkowe nie są w żaden sposób ze sobą powiązane (brak zielonej fali dla rowerzystów czy wzajemnego zgłaszania). Nagminne są sytuacje, że zarówno piesi z rowerzystami jak i samochody mają czerwone światło. Taki algorytm sygnalizacji drastycznie wydłuża czas przejazdu oraz prowokuje pieszych i rowerzystów do przechodzenia/przejeżdżania na czerwonym w sytuacjach, kiedy nie ma samochodów, a na zielone światło i tak trzeba czekać. Wnioskujemy o zmianę algorytmu, tak aby zielone dla pieszych/rowerzystów świeciło się przez cały czas, kiedy samochody mają czerwone. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić po kilku minut na każdy przejeździe rowerzysty przez to skrzyżowanie przy brak konieczności dokonywania jakichkolwiek inwestycji w dodatkowe czujniki.ZDM: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu łącznic Drogowej Trasy Średnicowej z ulicami Orlickiego i Śliwki jest wyposażona w system detekcji pojazdów, pieszych i rowerzystów. W związku z tym ww. sygnalizacja działa w trybie akomodacyjnym, acyklicznym. Oznacza to, że zielone światło pojawi się tylko w momencie wykrycia zbliżających się pojazdów lub wzbudzenia przycisku przez pieszych i rowerzystów. W sytuacji kiedy na skrzyżowaniu nie ma pojazdów, pieszych i rowerzystów wszystkie sygnalizatory wyświetlają sygnał czerwony (względy bezpieczeństwa ruchu drogowego). Dodatkowo tutejszy Zarząd informuje, iż w latach kolejnych w ramach posiadanych środków finansowych będą przeprowadzane modernizacje sygnalizacji świetlnych, polegające na montażu czujników automatycznej detekcji dla rowerzystów. Ponadto ww. skrzyżowanie jest znacznie rozbudowane, w związku z czym przewidziano koordynację sygnału zielonego na następujących przejazdach dla rowerzystów (przejściach dla pieszych) przez tzw. wyspę:
  1. przejazd przez zjazd z DTŚ od strony Katowic,
  2. przejazd przez zjazd z DTŚ od strony Łabęd,
  3. przejazd przez ul. Orlickiego (działa poza godzinami szczytów komunikacyjnych oraz w weekendy).

  W celu zapewnienia optymalnych warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz ze względu na sposób działania sygnalizacji nie jest możliwe skoordynowanie odległych względem siebie przejazdów dla rowerzystów. Należy również pamiętać o ruchu pieszych, którzy korzystają z przejść dla pieszych. Dlatego nie jest możliwe jednoczesne skoordynowanie odległych przejść zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów, którzy poruszają się z różnymi prędkościami. Wówczas dochodziłoby do sytuacji w której to piesi dochodząc do następnego przejścia dla pieszych dostaną sygnał czerwony, ponieważ sygnał zielony pojawił się w ramach koordynacji dla rowerzystów kilka bądź kilkanaście sekund wcześniej. Dodatkowo należy mieć także na uwadze, że piesi i rowerzyści pokonują skrzyżowanie w różnych kierunkach, korzystających z różnych przejść (przejazdów).

 9. GRR: Na ulicy Kasztanowej znajduje się znak D-6a „przejazd dla rowerzystów”, który po swojej północnej stronie nie ma żadnej kontynuacji w postaci drogi dla rowerów czy ciągu pieszo-rowerowego. Wnioskujemy o jego likwidację, ponieważ rowerzyści i tak włączają się tutaj do ruchu na zasadach ogólnych.
  ZDM: Przejazd w ciągu ul. Kasztanowej zostanie zlikwidowany.
 10. GRR: 2 przejazdy dla rowerzystów przy ul. Tarnogórskiej obok stacji paliw Shell mają nieprawidłowe oznakowanie poziome. Wnioskujemy o poprawę oznakowania poziomego.
  ZDM: Oznakowanie poziome dla przejazdów rowerowych w ciągu ul. Tarnogórskiej przy stacji paliw Shell zostało wykonane.
 11. GRR: Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego przy stacji Shell została wyremontowana. W ramach tego remontu właściwą, asfaltową nawierzchnię części rowerowej zastąpiono gorszą nawierzchnią z kostki brukowej. Wnioskujemy o przywrócenie nawierzchni asfaltowej.
  ZDM: Nawierzchnia z kostki betonowej w rejonie stacji Shell zostanie wymieniona na nawierzchnię asfaltobetonową. Roboty zostaną przeprowadzone w trakcie realizacji robót związanych z obecnie trwającą przebudową obiektu mostowego nad DK 88.
 12. GRR: Na środku ciągu pieszo-rowerowego przy stacji Shell znajduje się znak D-23. Wnioskujemy o jego przesunięcie poza ciąg pieszo-rowerowy.
 13. GRR: Przy skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej z ul. Lubliniecką znajduje się znak D-6b, który stoi na środku ciągu pieszo rowerowego. Wnioskujemy o jego przesunięcie, tak aby stał przy samych barierkach.
 14. GRR: Na środku ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Tarnogórskiej znajduje się również znak C-13/C-16, R-1 i D-6 (na wspólnym słupku). Wnioskujemy o jego przesunięcie na bok ciągu pieszo rowerowego.
 15. GRR: Na środku ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Tarnogórskiej znajduje się również znak D-1. Wnioskujemy o jego przesunięcie na bok ciągu pieszo rowerowego.
  ZDM: Przeprowadzony zostanie przegląd słupków do znaków drogowych w ciągu drogi dla rowerów przy ul. Tarnogórskiej. Słupki do znaków drogowych znajdujące się w skrajni rowerowej zostaną w miarę możliwości przestawione poza drogę dla rowerów. Nie mniej możliwe będzie pozostawienie słupków, dla których nie ma możliwości zmiany ich lokalizacji ze względu na położenie istniejącej drogi dla rowerów.
 16. GRR: Przejazd dla rowerów przez ul. Tarnogórską w okolicach nr 210b jest „przecięty” przez podwójną ciągła (znak P-4). Wnioskujemy o usunięcie podwójnej ciągłej przecinającej przejazd dla rowerzystów.
  ZDM: Linia P-4 przecinająca przejazd dla rowerzystów w ciągu ul. Tarnogórskiej zostanie zlikwidowana.
 17. GRR: Na całej długości przejechanej trasy praktycznie nie występują przejścia dla pieszych przez drogi dla rowerów.
  ZDM: Biorąc pod uwagę natężenie ruchu rowerowego (swobodna możliwość przejścia pieszych przez drogę dla rowerów) oraz fakt, że część drogi dla pieszych i rowerzystów oznaczona została znakiem typu C-13/C16 z poziomą kreską nie przewiduje się wyznaczania przejść dla pieszych przez drogi dla rowerów w ciąg omawianej trasy.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej. W latach 2005-2014 członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w którym w 2006 roku uzyskał uprawnienie przodownika turystyki kolarskiej. Na co dzień programista w departamencie Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *