Ponad 4 cm krawężnik to „niewielkie przekroczenie”

Jeden z krawężników na trasie do Sośnicy

Od kilku miesięcy zabiegamy o dostosowanie krawężników przy powstałych w tym roku drogach rowerowych do obowiązujących przepisów. Wczoraj otrzymaliśmy kolejną odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich.

Pismo GRR z 26 października

Dzień dobry,

w dniu dzisiejszym dokonaliśmy ponownego objazdu dróg dla rowerów wokół hali Podium. Podczas poprzedniego audytu nie zmierzyliśmy dokładnie wysokości krawężników, a jedynie orientacyjnie oszacowaliśmy ich przeciętną wysokość na 1-2 cm. Dzisiaj dokonaliśmy dokładniejszych pomiarów skupiając się na najwyższych krawężnikach. Okazuje się, że podczas tej inwestycji powstało 5 krawężników (przy przejazdach dla rowerów) o wysokości większej niż 3 cm, w tym 2 krawężniki o wysokości większej niż 4 cm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie maksymalna wysokość progów i uskoków na DDR nie może być większa niż 1 cm. Dlatego powtórnie wnioskujemy o obniżenie najwyższych krawężników. Znajdują się one przy przejazdach dla rowerów w obrębie skrzyżowania Akademicka/Panewnicka oraz po wschodniej stronie przejazdu dla rowerów przez ul. Skłodowskiej-Curie.

W odniesieniu do informacji o braku konieczności oznakowania przejazdów dla rowerów przy ul. Kujawskiej 6, 8, 10 i 12, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż w ramach tej inwestycji wykonano przejazdy dla rowerów przez ulice Górną, Samotną, Pocztową i Ceglarską. Wszystkie te ulice cechują się znacznie mniejszym ruchem samochodowym niż zjazdy przy ul. Kujawskiej 6, 8, 10 i 12. Wynika to z tego, że przy Kujawskiej 6-12 znajdują się budynki wielorodzinne, a przy ul. Górnej, Samotnej, Pocztowej i Ceglarskiej wyłącznie jednorodzinne). Rowerzyści i piesi są najsłabiej chronionymi uczestnikami ruchu, co roku kilku z nich ginie na gliwickich drogach, dlatego tak ważne są działania zmierzające do poprawy ich bezpieczeństwa. W związku z tym powtórnie wnioskujemy o wykonanie tam przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych tak jak to zostało to zaprojektowane w projekcie wykonanym przez biuro projektowe „Trakt” (jaki jest powód zmiany projektu?).

Odpowiedź ZDM z 14 listopada

Witam,

Odpowiadając na Pana koresponcencję informuje, że krawężniki przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów muszą być podniesione ponad nawierzchnię jezdni, w celu prawidłowego odprowadzania wody opadowej. Niewielkie przekroczenie wysokości krawężnika nie powinno mieć wpływu na bezpieczny przejazd, jeżeli rowerzysta porusza z zachowaniem właściwej ostrożności.

Jeżeli chodzi o przejazdy dla rowerzystów, to zostały one oznakowane na skrzyżowaniach z drogami publicznymi, do których zaliczają sie ulice: Górna, Samotna, Pocztowa i Ceglarska. Droga dojazdowa do budynków o adresie Kujawska 6-12 jest drogą wewnętrzną, zatem jej połączenie z drogą publiczną (ul. Kujawską) nie jest skrzyżowaniem w myśl przepisów o ruchu drogowym. Oznakowanie przejazdów zostało wykonane zgodnie z projektem organizacji ruchu autorstwa firmy TRAKT. Projekt ten nie przewidywał oznakowania przejazdów i przejść dla pieszych na włączeniach do ul. Kujawskiej dróg wewnętrznych, dlatego nie może być mowy o zmianie w danym zakresie (w załączeniu wyciąg z projektu docelowej organizacji ruchu).

Z poważaniem
Iwona Prokopiak
kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Drogowych
oraz Ewidencji Dróg

Komentarz GRR

Nie możemy się zgodzić, iż ponad czterokrotne przekroczenie dopuszczonej przepisami maksymalnej wysokości krawężnika jest „Niewielkim przekroczeniem”. Krawężnik mający 1,5 cm można by nazwać „niewielkim przekroczeniem”, ale nie taki który ma ponad 4 cm. Paragraf 48 punkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nie przewiduje żadnych odstępstw od maksymalnej wysokości progów i uskoków, tym samym ciężko nam zrozumieć jak ZDM mógł odebrać inwestycje zrealizowaną w sposób niezgodny z przepisami, a teraz jeszcze odmawia jej naprawy.

W odniesieniu do brakujących przejazdów przy akademikach, dokonaliśmy ponownego przeglądu dokumentacji zamówienia „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: »Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań«”. Znaki P-11 wyrysowane są w dokumencie 05_t1_1_02.01_plansza_pzt_PZT_20160119.pdf (dokument ten można pobrać z załącznika 11b). Oznakowania przejazdów faktycznie nie ma w dokumencie 301_projektowane.pdf z załącznika 11l. Niezależnie od tego na jakim etapie zapadła decyzja o usunięciu oznakowania przejazdów, ich brak negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo rowerzystów, ponieważ część kierowców nie będzie wiedzieć, że tam przebiega DDR i może nie zachować odpowiedniej ostrożności.

Wycinek z 05_t1_1_02.01_plansza_pzt_PZT_20160119.pdf

Wycinek z 301_projektowane.pdf

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *