Odpowiedź ZDM na audyt okolicy hali widowiskowo-sportowej

Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kujawskiej w Ligocie Zabrskiej

Otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź na nasz audyt z przed miesiąca dotyczący okolicy hali widowiskowo-sportowej. Niestety zmiany, na które zgodził Zarząd Dróg Miejskich są wyłącznie kosmetyczne. Kluczowe sprawy takie jak zbyt wysokie krawężniki, brakujące przejazdy dla rowerzystów czy zbyt późno wykrywająca detekcja pozostają bez zmian.

Nasze wnioski i odpowiedzi ZDM

 1. GRR: Zakres inwestycji kończy się 30 m przed kładką na Kłodnicy. Ze względu na brakujący fragment DDR wielu rowerzystów przejeżdża kawałek wcześniej przez ul. Panewnicką na drugą stronę ulicy przez przejście dla pieszych (co jest niezgodne z przepisami) lub kontynuuję jazdę wąskim chodnikiem po zachodniej stronie ul. Panewnickiej (co również jest niezgodne z przepisami). Konieczne jest przedłużenie DDR. Ze względu na ograniczoną szerokość kładki przez Kłodnicę konieczne jest stopniowe zwężanie DDR i chodnika, tak aby nie prowadziły do rzeki.
  ZDM: DDR została wykonana do granicy inwestycji związanej z przebudową ul. Panewnickiej. Kontynuacja jazdy rowerem jest możliwa przez kładkę nad rzeką Kłodnicą w kierunku ul. Królewskiej Tamy i ul. Olszynka lub wzdłuż rzeki Kłodnicy drogą gruntową w kierunku Politechniki Śląskiej. Przedłużenie wykonanej DDR jest uzależnione od możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel.
  Komentarz GRR: Kontynuacja jazdy rowerem przez kładkę jest faktycznie techniczne możliwa, ale prawnie nielegalna. Pomiędzy kładką a końcem DDR jest zwyczajnym chodnik, którym zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym jeździć rowerem nie wolno.
 2. GRR: Żadna z 8 zainstalowanych pętli indukcyjnych nie wykrywa rowerzystów. Konieczne jest włączenie/naprawa pętli indukcyjnych.
  ZDM: Pętle indukcyjne zostały poprawnie skonfigurowane celem wykrywania rowerzystów. Przeprowadzono również testy, które nie wskazały żadnych nieprawidłowości. Dodatkowo zostały zamontowane tabliczki informujące o automatycznej detekcji rowerzystów.
  Komentarz GRR: W dniu audytu (17 sierpnia) żadna z pętli nie działała, co została sprawdzone wielokrotnie przy pomocy różnych rowerów.
 3. GRR: Pętle indukcyjne są źle zlokalizowane tj. znajdują się bezpośrednio przez przejazdami dla rowerzystów, przez co ewentualna detekcja następuje na tyle późno, że nie ma możliwości przejazdu bez zatrzymywania (w przypadku samochodów nie ma tego problemu, ponieważ one są wykrywane również przez videodetektory). Wnioskujemy o dołożenie videodetektorów dedykowanych rowerzystom, które będą wykrywać rowerzystów odpowiednio prędzej.
  ZDM: Pętle indukcyjne zainstalowane na skrzyżowaniach ulic Kujawska – Panewnicka oraz Panewnicka – Akademicka pozwalają na przejazd rowerzysty przez skrzyżowanie bez konieczności wzbudzania przycisku. Dodatkowo zainstalowane przyciski stanowią potwierdzenie dla rowerzysty, iż został on wykryty przez detekcję. Nawiązując do Państwa wniosku o montaż systemu wideodetekcji na ww. skrzyżowaniach informuję, iż uwagi na ograniczone środki budżetowe tut. Zarząd zamierza w pierwszej kolejności zamontować pętle indukcyjne na skrzyżowaniach, gdzie jeszcze nie zostały zamontowane. Działanie to ma na celu podniesienie standardu przejazdów rowerowych do jednakowego poziomu na wszystkich skrzyżowaniach w mieście.
  Komentarz GRR: Gdyby pętle indukcyjne były dobrze zlokalizowane, to żadne dodatkowe detektory nie byłyby potrzebne.
 4. GRR:: Brak zielonej fali dla rowerzystów na skrzyżowaniu Akademicka/Panewnicka. Rowerzysta chcący przejechać przejazdem przez ul. Panewnicką będzie chciał po kilku sekundach przejechać przez ul. Akademicką i na odwrót. Konieczna jest zmiana algorytmu.
  ZDM: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuj, iż sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kujawska – Panewnicka działa w oparciu o system detekcji uczestników ruchu, pojazdów oraz pieszych (w tym przyciski dla pieszych). Na powyższym skrzyżowaniu działa algorytm o nazwie ALL – RED, co pozwala na zminimalizowanie czasu oczekiwania na sygnał zielony na wlocie skrzyżowania. Działanie algorytmu polega na ciągłym nadawaniu na każdym sygnalizatorze ustalonego sygnału stałego czerwonego. Czas wyświetlania sygnału czerwonego występuje ciągle, aż do momentu w którym detektory ruchu nie wykryją zgłoszenia od dowolnego uczestnika ruchu na wlocie lub poprzez naciśnięcie przycisku przez pieszego lub wykrycie rowerzysty. W momencie kiedy detekcja wykryje obecność pojazdu na danym wlocie lub pieszego na przejściu bądź rowerzystę, następuje włączenie odpowiedniej fazy sygnalizacji i nadanie sygnału zielonego dla zgłoszonego uczestnika ruchu. W przypadku braku wykrycia ruchu przez detektory, sygnalizacja ponownie nadaje sygnał czerwony na wszystkich sygnalizatorach. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której więcej niż na jednym wlocie melduje się dany uczestnik ruchu, wówczas sterownik wykonuje odpowiednie fazy po kolei zgodnie z założeniem programu sygnalizacji, pomijając fazy pracy sygnalizacji na których nie został wykryty uczestnik ruchu przez detekcję. Po realizacji całego programu sterownik wraca do stanu ustalonego. Takie rozwiązanie pozwala na sprawny przejazd oraz przejście uczestnika ruchu bez straty czasu, która następowałaby w oczekiwaniu na sygnał zielony na danym wlocie lub na przejściu. Reasumując, w przypadku braku pojazdów na kierunkach kolizyjnych rowerzysta otrzymują natychmiast sygnał zielony. Dodatkowo system All – red traktuje każdego uczestnika ruchu w takim sam sposób bez preferencji np. dla pojazdów samochodowych.
  Komentarz GRR: Układ skrzyżowania i zastosowany algorytm nie do końca jest sprawiedliwy wobec różnych rodzajów użytkowników:

  1. Samochody dzięki zastosowanym widedetektorom są wykrywane jak dojeżdżają do skrzyżowania i w przypadku pustego skrzyżowania dostaną zielone światło na tyle szybko, żeby przejechać bez konieczności zatrzymania. Rowery wykrywane są przy samym krawężniku przez co nawet jeżeli jest puste skrzyżowanie, to będą musiały się zatrzymać.
  2. Samochody jadące w dowolnej relacji przez skrzyżowanie Akademicka/Panewnicka muszą tylko raz czekać na światłach, natomiast rowerzyści zawsze dwa razy.
 5. GRR: Wysokość krawężników przy przejazdach dla rowerów wynosi 1 – 2 cm. To zbyt dużo, żeby można było je wygodnie pokonać rowerem. Wysokość krawężników powinna wynosić 0 cm.
  ZDM: Wysokość przejazdów przy przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów powinna wynosić od 1-2 cm wynika to z faktu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z rejonu skrzyżowań.
  Komentarz GRR: Szereg polskich miast od lat stosuje standard 0 cm krawężników przy przejścia dla pieszych i przejazdach rowerowych.
 6. GRR: Brakuje 5 przejazdów dla rowerzystów:
  1. 1 przejazd dla rowerzystów przy sklepie Art Ceramika – ul. Kujawska 100 (brakuje go również w projekcie)
  2. 4 przejazdy dla rowerzystów przy Kujawskiej 6, 8, 10 i 12 (przejazdy są w projekcie wykonanym przez biura projektowa „Trakt”)
   Konieczne jest uzupełnienie oznakowanie pionowego i poziomego brakujących przejazdów.

  ZDM: Lokalizacje, o które Państwo wnioskują stanowią zjazdy lub drogi wewnętrzne wobec czego w chwili obecnej nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowego oznakowania przejazdów rowerowych.
  Komentarz GRR: Brak przejazdów dla rowerzystów będzie miał negatywny wpływ na bezpieczeństwo rowerzystów, ponieważ kierowcy nie zawsze będą wiedzieć, że należy spodziewać się rowerzystów.

 7. GRR: Nieprawidłowe wersje znaków C-13/C-16:
  1. w rejonie skrzyżowania ul. Kujawskiej z ul. Dolną gdzie drogi dla rowerów i pieszych są rozdzielona murem oporowym. Jest znak C-13/C-16 z poziomą kreską, a powinien być z pionową kreską.
  2. w rejonie węzła z DTŚ od strony zachodniej, gdzie droga dla rowerów i pieszych są wykonane z różnych kolorów kostki. Jest znak C-13/C-16 z poziomą kreską, a powinien być z pionową kreską. Znak ten dodatkowo jest zasłonięty przez znak E-2a.
  3. na końcu DDR przy ul. Kujawskiej od strony wschodniej. Jest znak C-13, a powinien być C-13/C-16 z pionową.
  4. na końcu DDR po wschodniej stronie ul. Błonie. Jest znak C-13, a powinien być C-13/C-16 z pionową kreską.
   Konieczna jest wymiana znaków oraz przesunięcie zasłoniętego znaku.

  ZDM: a) Nie przewiduje się zmiany oznakowania C-13/C-16 w rejonie muru oporowego. Ciąg poprowadzony pomiędzy budynkiem a murem oporowym należy traktować jako ciąg uzupełniający, powstały wskutek uwarunkowań wysokościowych związanych z usytuowaniem ww. budynku. Z analizy ruchu pieszego wynika, że piesi poruszający się wzdłuż ulicy Kujawskiej nie korzystają z tego ciągu.
  b-d) Stosowne zmiany zostaną wprowadzone po realizacji zadania przebudowy ulicy Błonie (obecnie trwającej), w ramach której przewidziano budowę drogi rowerowej.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *